Všeobecné obchodní podmínky
společnosti A1 Team CZ s.r.o., IČ: 28733975, se sídlem Lodní 1405/2, 405 02 Děčín I, zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č.: 29416 (dále jen "VOP" ).

1. Obecná ustanovení

1.1 Tyto VOP se vztahují na smluvní vztahy, které vzniknou mezi prodávajícím a kupujícím uzavřením kupní smlouvy a tvoří součást každé kupní smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami. Kupujícím mohou být jak fyzické osoby, tak právnické osoby.

1.2 Za prodávajícího se pro účely smluvních vztahů, na které se vztahují tyto VOP, považuje společnost A1 Team CZ s.r.o. E shop je provozován na adrese A1 Team CZ s.r.o., Lodní 1405/2, 405 02 Děčín I.

1.3 Vyplněním objednávkového formuláře "Objednávka" a potvrzením seznámení se s těmito VOP (dále jen "objednávka") kupující výslovně prohlašuje, že se seznámil s obsahem těchto VOP a výslovně akceptuje skutečnost, že se na smluvní vztah založený objednávkou vztahují tyto VOP a je srozuměn jak se zněním VOP, tak s právním režimem kupní smlouvy, které nedílnou součástí jsou i tyto VOP.

1.4. Tyto VOP jsou trvale přístupné na webové stránce prodávajícího. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká kupní smlouva, kterou je možné měnit, rušit nebo doplňovat pouze na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím, jestliže zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak.

1.5 Prodávající je i provozovatelem systému elektronického obchodu provozovaného prostřednictvím internetové stránky prodávajícího (dále jen "obchod").

1.6 Na smluvní vztahy (jakož i další právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu vyplynout) mezi prodávajícím a kupujícími – fyzickými osobami, které při uzavírání kupní smlouvy dle těchto VOP nekonají v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, se vztahují kromě obecných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. - občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, i zvláštní předpisy, zejména zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, platné pro prodej zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího.

1.7 Na smluvní vztahy (jakož i další právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu vyplynout) mezi prodávajícím a kupujícími – právnickými osobami a/nebo fyzickými osobami - podnikateli, se vztahují ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. - občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

Pro odstranění pochybností se má za to, že na kupní smlouvu uzavřenou mezi prodávajícím a právnickou osobou se nevztaují předpisy o ochraně spotřebitele a to bez ohledu na právní formu právnické osoby;
na kupní smlouvu uzavřenou mezi prodávajícím a fyzickou osobou, která v objednávce uvede své IČ, případně DIČ se nevztaují předpisy o ochraně spotřebitele, neboť uskutečnění objednávky s uvedením identifikačního čísla nebo daňového identifikačního čísla tato fyzická osoba prohlašuje, že objednávku činí jako podnikatel, případně podnikatel – plátce DPH.

1.8 Kupujícím je každá osoba (fyzická či právnická), která vyplnila a odeslala objednávku prostřednictvím webové stránky prodávajícího, obdržela emailové oznámení o přijetí objednávky a uhradila kupní cenu. Kupujícím je také každá osoba, která zadala objednávku telefonicky nebo zasláním emailu a emailem potvrdila akceptování cenové nabídky prodávajícího a VOP.

1.9 Objednávkou se rozumí kupujícím vyplněný a odeslán objednávkový formulář "Objednávka" zpracovaný systémem obchodu. V případě, že kupující nevyužije možnost objednání prostřednictvím objednávkového formuláře ve smyslu předchozí věty, za objednávku se považuje i telefonická objednávka, nebo objednávka zaslána emailem, nebo poštou na adresu prodávajícího.

1.10 Objednávka obsahuje informace o zákazníkovi a o objednaném produktu. Na základě objednávky se zákazníkovi vygeneruje automaticky faktura na úhradu kupní ceny. V případě, že kupující nevyužije možnost objednání prostřednictvím objednávkového formuláře, ale provede objednávku telefonicky, pak obdrží nabídku emailem.

1.11 Produktem se rozumí všechny produkty nebo služby zveřejněné na stránkách e-shopu.

 

2. Objednávka produktu - uzavření kupní smlouvy

2.1 Elektronická objednávka produktů uskutečněna formou vyplněného objednávkového formuláře "Objednávka" a následná úhrada kupní ceny dle automaticky vygenerované faktury nebo jiného podkladu pro platbu vystaveného ze strany prodávajícího, je považována za kupní smlouvu ze strany kupujícího. Kupní cena se považuje za uhrazenou dnem připsání peněžních prostředků na účet prodávajícího.

2.2 K akceptaci objednávky produktů ze strany prodávajícího, a tedy k uzavření kupní smlouvy, dochází na základě písemného potvrzení (elektronicky) přijetí objednávky a potvrzení o připsání kupní ceny na účet prodávajícího, přičemž prodávající zároveň informuje kupujícího, že produkt byl zadán k odeslání.

2.3 Návrhem na uzavření kupní smlouvy se rozumí stejně zaslání cenové nabídky vyhotovené prodávajícím na základě telefonické nebo emailové objednávky kupujícího. K uzavření kupní smlouvy dochází v tomto případě potvrzením (akceptací) cenové nabídky předložené prodávajícím kupujícímu. Veškeré právní jedání se považují za platná i v případě, že jsou uskutečněna formou elektronické komunikace mezi účastníky smluvního vztahu.

2.4 V případě objednávky uskutečněné prostřednictvím objednávkového formuláře "Objednávka" je kupující povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu vždy předem, v opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a zboží nebude kupujícímu odesláno.

2.5 V případě akceptované objednávky je kupující povinen zaplatit kupní cenu na základě faktury nebo jiného podkladu pro platbu vystaveného ze strany prodávajícího a doručeného kupujícímu. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny má prodávající nárok požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení a jednorázové paušální náhrady za úkony související s administrativními pracemi v částce 500 Kč.

2.6 Kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká splněním závazků prodávajícího a kupujícího.

 

3. Kupní cena a platební podmínky

3.1 Cena produktů objednávaných prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen "kupní cena") je vygenerována vždy speciálně pro každého jednoho zákazníka po vyplnění objednávky na webové stránce prodávajícího. V případě objednávky uskutečněné dle bodu 2.3, zašle prodávající kupujícímu cenovou nabídku emailem.

3.2 Kupní cena produktů nezahrnuje cenu dopravy ani jiné náklady související s dodáním produktů. Náklady na dodání jsou ze strany prodávajícího účtovány nad rámec sjednané ceny.

3.3 Základním platidlem je česká koruna Kč.

 

4. Dodání produktu

4.1 Prodávající je povinen dodat produkty kupujícímu v objednaném množství a kvalitě.

4.2 Prodávající zpracovává všechny přijaté objednávky v pořadí, v jakém jsou mu doručovány. Dodací lhůta na objednaný produkt je 14 pracovních dnů ode dne připsání kupní ceny na účet prodávajícího. V případě speciálních požadavků (zejména nikoliv však výlučně požadavek speciálních dokončovacích procesů, speciální suroviny) se dodací lhůta prodlužuje o další pracovní dny, které budou oznámeny emailem v cenové nabídce.

4.3 Pokud prodávající nemůže kupujícímu objednaný produkt dodat, a to navzdory skutečnosti, že došlo k uzavření kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího a do 15 dnů mu vrátit zaplacenou kupní cenu za produkt, pokud se strany nedohodnou na náhradním plnění. Vrácením zaplacené kupní ceny smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím automaticky zaniká.

4.4 Místem dodání objednaného produktu je adresa uvedená kupujícím v objednávce.

4.5 Dodání produktu prodávající uskuteční vlastními prostředky k rukám kupujícího (nebo kupujícím písemně zmocněné osobě k převzetí produktu), nebo prostřednictvím třetích osob (přepravních a zásilkových společností).

4.6 Dodání produktu je uskutečněno jeho předáním kupujícímu (nebo kupujícím písemně zmocněné osobě k převzetí produktu), resp. jeho předáním prvnímu přepravci k přepravě.

4.7 Přepravovaný produkt musí být vhodně a bezpečně zabalený. Kupující svým podpisem na přepravním / dodacím listu potvrzuje kromě dodání současně i skutečnost, že obal nebyl porušen a produkt byl dodán kompletně ve smyslu objednávky.

4.8 Kupující je oprávněn nepřevzít produkt, pokud při převzetí zboží zjistí případě viditelné poškození produktu, případně zjistitelné vady. Převzetím produktu (zboží) se má za to, že tento neměl vady zjistitelné při osobní prohlídce produktu. Při osobním i zásilkovém dodání je kupující zároveň povinen vyznačit poznámku o poškození produktu v přepravním / dodacím listu s výstižným popisem tohoto poškození, a to okamžitě při převzetí jde-li o vady zjistitelné při převzetí, nebo nejpozději do 10 dnů od převzetí jde-li o vady skryté . Všechny později oznámené vady a poškození, resp. reklamace dodaného množství a kvality produktu nebudou ze strany prodávajícího akceptovány.

4.9 Spolu s dodáním zboží poskytne prodávající kupujícímu potvrzení o uzavření smlouvy na trvanlivém nosiči.

 

5. Převzetí produktu

5.1 Kupující je povinen převzít objednaný produkt, který mu prodávající doručil na místo dodání určené v objednávce.

5.2 Pokud kupující nepřevezme produkt, prodávající ho uloží ve svém provozu a písemně vyzve kupujícího k jeho vyzvednutí. V případě, že kupující nevyzvedne produkt ani do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši, která odpovídá kupní ceně produktu včetně přepravného. Nárok na další náklady, které prodávajícímu vznikly v důsledku porušení povinnosti kupujícího převzít produkt, jakož i nárok na náhradu škody, tím není dotčen. Uplynutím lhůty pro dodatečné převzetí produktu smluvní vztah založený kupní smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím zaniká.

5.3 Nebezpečí poškození produktu a odpovědnost za škodu na produktu přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí, přičemž nezáleží na tom, zda kupující převezme produkt osobně nebo prostřednictvím pověřené / zmocněné osoby. V případě uvedeném v bodě 5.2, přechází nebezpečí poškození produktu a odpovědnost za škodu na produktu na kupujícího dnem, kdy kupující nepřevzal produkt při prvním pokusu o doručování.

 

6. Přepravní náklady

6.1 Přepravní náklady prodávajícího nejsou zahrnuty v kupní ceně produktu. Tyto budou vyčísleny v automaticky vygenerované faktuře nebo v cenové nabídce zaslané emailem a kupující se zavazuje uhradit je spolu s kupní cenou.

 

7. Odstoupení kupujícího od kupní smlouvy

7.1 Kupující může odstoupit od kupní smlouvy v souladu a způsobem upraveným v občanském zákoníku. Kupující – fyzická osoba, která je spotřebitelem, má právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme produkt.

Kupující – právnická osoba, nebo fyzická osoba, která se dle těchto podmínek považuje za podnikatele, má právo odstoupit od kupní smlouvy pouze za podmínek stanovených platnou právní úpravou, upravující odstoupení od smlouvy uzavřené mezi subjekty, z nichž ani jeden není spotřebitelem

7.2 Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je kupující povinen informovat o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy prodávajícího jednoznačným prohlášením, a to doporučenou zásilkou zaslaným poštou na adresu prodávajícího uvedenou v těchto VOP. Pro tento účel může kupující použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je zveřejněn na webové stránce prodávajícího.

7.3 Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud kupující zašle oznámení o výkonu práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy, tedy nejpozději v 14. den ode dne, kdy lhůta pro odstoupení od smlouvy začala běžet.

7.4 Po odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu všechny platby, které uhradil kupující v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží kupujícímu. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný druh doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení, který prodávající nabízí. Platby budou kupujícímu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jakým byla uhrazena kupní cena a související náklady kupujícím, pokud kupující výslovně nesouhlasil s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.

7.5 Platba za zakoupené zboží bude kupujícímu uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na adresu prodávajícího nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve.

7.6 V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen zaslat zboží zpět, nebo je přinést na adresu prodávajícího uvedenou v těchto VOP nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující zboží odešlete zpět před uplynutím 14 denní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží nese kupující. Kupující odpovídá za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

7.7 Kupující může bez peněžní sankce stornovat výlučně svou objednávku uskutečněnou prostřednictvím objednávkového formuláře "Objednávka", a to do 24 hodin ode dne zadání platebního příkazu k zaplacení kupní ceny, nejpozději však před připsáním kupní ceny na účet prodávajícího a zároveň je povinen o uvedené skutečnosti telefonicky a písemně uvědomit prodávajícího. Prodávající se zavazuje do 15 dnů vrátit kupujícímu kupní cenu, pokud došlo k jejímu připsání na účet prodávajícího, pokud se strany nedohodnou na náhradním plnění. V případě akceptace cenové nabídky prodávajícího zasláním potvrzujícího emailu stornování není možné.

7.8 Pokud dojde ke stornování objednávky po připsání kupní ceny na účet prodávajícího, případně pokud kupující nesplní svou oznamovací povinnost ve smyslu bodu 7.3, prodávající není povinen storno objednávky akceptovat a má se za to, že kupní smlouva byla řádně uzavřena.

7.9 Prodávající nepřebírá vrácený produkt prostřednictvím dobírkové služby. Produkt v případě, že jsou dány zákonné důvody, musí být ze strany kupujícího vrácen formou běžného poštovního balíku nebo zásilkovou společností.

7.10 Kontaktní údaje prodávajícího pro případ odstoupení od smlouvy nebo reklamace podle následujícího článku jsou následující:

 

a. / adresa: A1 Team CZ s.r.o., Lodní 1405/2, 405 02 Děčín I

b. / telefonní číslo: +420 603 812 698

c. / email: info@newnordic.cz

 

8. Odpovědnost za vady, záruka a reklamace

8.1 Prodávající neodpovídá za vady produktu a/nebo dodávky, nebo její části, pokud tyto vady jsou způsobeny nekvalitními podklady dodanými kupujícím.

8.2 Prodávající není povinen upozornit kupujícího na nedostatečnou kvalitu podkladů. Prodávající nekontroluje kvalitu dodaných podkladů, tyto nijak neupravuje a nemění, ale jsou zpracovávány automaticky. Rovněž neodpovídá za obsah podkladů a jejich soulad s obecně závaznými právními předpisy, jakož ani za porušování práv duševního vlastnictví třetích osob.

8.3 Kupující odpovídá za obsah podkladů a jejich soulad s obecně závaznými právními předpisy České republiky a / nebo s obecnou morálkou a odpovídá za škodu, která by mohla být způsobena třetím osobám v souvislosti s použitím produktu.

8.4 V případě, že prodávající zjistí při zpracování objednávky, že dodaný obsah podkladů je hanlivý, případně v rozporu s morálními a etickými názory prodávajícího, nebo obecně závaznými právními předpisy, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy doručením písemného oznámení o stornování potvrzení objednávky emailem . Kupujícímu nevzniká nárok na žádnou náhradu, kromě nároku na vrácení již zaplacené kupní ceny.

8.5 Prodávající poskytuje záruku na dodané produkty v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí produktu ze strany kupujícího. V případě kupujících - podnikatelských subjektů se na odpovědnost za vady produktu a na podmínky poskytnutí záruky vztahují ustanovení občanského zákoníku .

8.6 V případě vrácení produktu s vadou, která vyšla najevo až po jeho převzetí, a která nebyla zřejmá a zjistitelná při běžné kontrole při převzetí, má kupující nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny odpovídající povaze a rozsahu vady nebo na odstoupení od smlouvy, pokud jde o vadu, která činí věc neupotřebitelnou. Po dohodě stran může být produkt s vadou nahrazen i novým produktem bez vad.

8.7 Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci na produkt v záruční době, a to neprodleně poté, co se o vadě produktu dozvěděl, zasláním písemné reklamace na adresu prodávajícího uvedenou v těchto VOP a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

8.8 Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a kupujícího písemně (elektronicky, poštou) vyrozumět o výsledku vyřízení reklamace do 30 dnů ode dne obdržení / přijetí písemné reklamace.

8.9 Právo kupujícího, který je spotřebitelem, na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na zboží, a/nebo produkty, které byly zhotoveny podle zvláštních požadavků spotřebitele, nebo které vzhledem k jeho vlastnostem nelze vrátit, které rychle podléhá zkáze nebo snížení jakosti, nebo i na zboží, které bylo uzavřeno v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů .

8.10 Pro účely zjištění povahy, charakteristik a funkčností zboží má spotřebitel právo se zbožím manipulovat a zboží zkontrolovat (nakládat se zbožím) jen takovým způsobem, jaký by mu byl umožněno v běžné prodejně. Za takovýto způsob nakládání se považuje nakládání a manipulace, které umožňují vrátit zboží s originálním obalem, visačkami a podobně.

8.11 Spotřebitel nese odpovědnost za případné snížení hodnoty zboží, pokud toto snížení hodnoty vzniklo v důsledku jednání spotřebitele, který se zbožím nakládal způsobem, který překračoval rámec nezbytně nutný pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží.

8.12 Postupy upravené v tomto článku se přiměřeně vztahují i na podání stížnosti nebo podnětu ze strany kupujícího.

 

9. Ochrana osobních údajů a soukromí

9.1 Kupující při vyplnění objednávkového formuláře bere na vědomí a prohlašuje, že byl poučen podle zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů.

 

Dodací a platební podmínky

V internetovém obchodě mohou nakupovat fyzické a právnické osoby bez omezení za předpokladu, že se budou řídit níže uvedenými pravidly. Zákazník si může objednat jakékoliv zboží, které je v nabídce. Při objednávání zboží je nutné vyplnit v objednávce osobní údaje. Tyto údaje budou použity pouze pro vnitřní potřebu naší firmy, ručíme za to, že nebudou zneužity pro jiné účely. Po stisknutí tlačítka "Objednat s povinností platby" v objednacím formuláři bude objednávka zaregistrována v obchodním systému a tehdy vzniká zároveň obchodní vztah mezi zákazníkem a naší firmou. Od tohoto momentu pro obě strany platí všechny práva a povinnosti vyplývající z reklamačního řádu, občanského a obchodního zákoníku. Po objednání je mailem do 24 hodin zákazníkovi odesláno potvrzení o zpracování objednávky.

 

Přepravní náklady a forma úhrad

Za zboží lze zaplatit dobírkou, online nebo převodem z účtu. Naše společnost neúčtuje žádné vedlejší poplatky (například "balné"). Zákazník platí jen přepravní náklady podle následujícího sazebníku:

 

FORMA DORUČENÍ

CENA

PPL doručení na adresu

103 Kč

PPL Parcelshop

79 Kč

Příplatek za dobírku v rámci ČR

30 Kč

 

Platba online

Platební brána FONDY představuje jednoduchý a bezpečný způsob platby online. Platební brána Fondy je pod dohledem Národní banky / číslo oprávnění FCA UK, č. 900705 /. Po výběru platební možnosti budete přesměrováni na stránku banky. Při platbě kartou je třeba zadat údaje z platební karty. Vaše platba bude připsána během pár minut. Tímto způsobem zaplatíte platební kartou přes internet nebo rychlým on-line bankovním převodem. Tento způsob platby není zpoplatněn.

 

Platba převodem

Při platbě převodem použijte prosím číslo účtu: CZ48 0100 0001 1507 5690 0287

Jako variabilní symbol uveďte číslo objednávky a do zprávy pro příjemce uveďte prosím Vaše jméno. Zboží bude vyexpedováno po připsání celé platby na náš účet.

Pokud si zákazník zvolí jako formu úhrady platbu převodem a neuhradí objednané zboží do 5 pracovních dnů, zaniká obchodní vztah mezi zákazníkem a naší firmou. Tímto si vyhrazujeme právo objednávku zrušit. Garantujeme cenu objednávky. Firma A1 Team CZ s.r.o. má právo objednávku zrušit i v případě, kdy není možné zboží zajistit. V tomto případě bude zákazník informován telefonicky, e-mailem, nebo stav objednávky zjistí po přihlášení se ke svému účtu. Zákazník má právo objednávku kdykoliv zrušit.

 

Dodání zboží:

Zboží doručujeme přes Českou poštu, Zásilkovnu nebo dobírkovou službou České pošty, Zásilkovny. Objednávka přijatá do 14:00 v daný den, bude vyexpedována do 48 hodin od následujícího dne. V případě, že se zboží nenachází u žádného dodavatele, zákazník bude o tom informován telefonicky nebo e-mailem. Při vyexpedování zboží je zákazník o tom informován e-mailem, aby se mohl připravit na převzetí zboží. Nakupující mohou být před zasláním zboží telefonicky kontaktováni. Internetový obchod se zavazuje dodat zboží zákazníkovi na adresu, kterou zákazník uvedl v objednávce jako místo doručení. Pokud adresa dodání je totožná s adresou objednavatele, bude zboží zasláno na jeho adresu. Pokud si zákazník zásilku nepřevezme z důvodu nepřítomnosti nebo důvodu, o kterém neinformoval, bude jeho objednávka zrušena a smluvní vztah zaniká. Zboží bude expedováno ihned po ověření všech potřebných informací. Proto Vás prosíme, pro tyto případy uvádějte vždy kontaktní telefon nebo email. Spolu se zbožím Vám zašleme i daňový doklad.

 

Záruční podmínky:

Na u nás zakoupené zboží platí záruka stanovená 2 roky, pokud není z podstaty věci kratší expirační lhůta produktu.

 

Reklamační podmínky:

Kupující si je povinen celý obsah dodávky (zboží) vizuálně zkontrolovat ihned při převzetí. Kupující je oprávněn zboží nepřevzít, pokud je na něm viditelné mechanické poškození zjevně způsobené přepravou, nebo pokud je zboží neúplné. V takovém případě má kupující nárok na výměnu zboží nebo vrácení peněz.

V případě uplatnění reklamace platí obvyklý reklamační postup. Kupující doručí reklamované zboží na vlastní náklady dodavateli k vyřešení reklamace.

Při uplatnění reklamace je zákazník povinen doručit reklamované zboží s kopií faktury, případně záručního listu.

Kupující je povinen písemně specifikovat reklamovanou vadu a dále výslovně uvést, zda požaduje vyřešit reklamaci opravou zboží (pokud je oprava z podstaty zboží možná), poskytnutím slevy, nebo dodávkou nového zboží.

Místem pro uplatnění reklamace je místo prodeje (adresa sídla společnosti A1 Team CZ s.r.o.). Na každé zboží je poskytnuta záruka.

 

Všechny otázky v souvislosti s reklamačním procesem můžete zasílat na naši e-mailovou adresu: info@newnordic.cz. Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy spojené s řešením reklamace. Adresa pro zasílání nebo osobní doručení reklamací: A1 Team CZ s.r.o., Lodní 1405/2, 405 02 Děčín I

1. Právo spotřebitele vrátit zboží bez udání důvodu a poučení spotřebitele

1.1 Spotřebitel má na základě zákona 89/2012 Sb. - občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními normami, zejména zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží.

1.2 Spotřebitel je povinnen, pokud toto právo chce využít, písemné odstoupení od kupní smlouvy osobně doručit nejpozději v poslední den stanovené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího, nebo toto odstoupení předat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty na adresu, která je uvedena v kontaktech. Spotřebitel je povinen neprodleně po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat nebo doručit osobně předmět smlouvy od které odstupuje spolu s veškerou dokumentací - např. originálem faktury, návodem a jinou dokumentací ke zboží, která mu byla doručena spolu se zbožím, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení.

Doporučujeme kupujícím, aby si vyhotovili pro vlastní potřebu kopii faktury a zboží zasílali doporučeně a jako pojištěnou zásilku. Na odstoupení od smlouvy můžete využít následující formulář:

 

2. Postup při odstoupení od kupní smlouvy.

2.1. Zboží nám nezasílejte na dobírku, takové zboží nebude převzato.

2.2 Provozovatel e-shopu vrátí zaplacené plnění za zboží / službu do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak nemusí vrátit peníze dříve než je mu doručeno zboží nebo spotřebitel neprokáže zaslání zboží, to neplatí v případě pokud prodávající navrhl, že si zboží vyzvedne sám.

2.3 Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.

2.4 Toto právo na odstoupení od smlouvy se neuplatňuje například pro zboží, které bylo zhotoveno podle zvláštních požadavků spotřebitele nebo který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit, nebo zboží, které rychle podléhá zkáze nebo snížení jakosti, které spotřebitel rozbalil nebo i na zboží, které bylo uzavřeno v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů .

2.5 Pro účely zjištění povahy, charakteristik a funkčností zboží má spotřebitel se zbožím manipulovat a zkontrolovat ho jen takovým způsobem, jaký by mu byl umožněn v běžné prodejně. Za takovýto způsob nakládání se považuje nakládání a manipulace, které umožňují vrátit zboží s originálním obalem, visačkami a podobně.

2.6 Spotřebitel nese odpovědnost za případné snížení hodnoty zboží, která byla způsobena spotřebitelem, který se zbožím nakládal způsobem, které překračovalo rámec nezbytně nutný pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží.

***

 

Tyto VOP platí ve znění v jakém jsou zveřejněny na internetové stránce prodávajícího a byly schváleny příslušným orgánem společnosti A1 Team CZ s.r.o.


Znění VOP je účinné od 1.5.2023